ประวัติคณะ

ประวัติความเป็นมา

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นหน่วยงานทางวิชาการที่เริ่มก่อตั้งมาพร้อมกับสถาบันแห่งนี้ เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2516 คณะครุศาสตร์เริ่มรับนักศึกษาเข้าเรียนในปีการศึกษา 2519 โดยรับนักศึกษาระดับ ป.กศ. ที่สภาตำบลคัดเลือกส่งมาเรียนจำนวน 640 คน มีอาจารย์โอนย้ายมาจากวิทยาลัยครูอุดรธานี วิทยาลัยครูพิบูลสงคราม วิทยาลัยครูนครสวรรค์ ซึ่งขณะนั้นมีอาจารย์ใหม่ทั้งสิ้น 47 คน
ขณะที่เปิดรับนักศึกษาใหม่ยังไม่มีสถานที่เรียน จึงขอใช้สถานที่โรงเรียนเทศบาลศรีสะอาดเป็นสถานที่เรียนชั่วคราว เมื่อสร้างอาคารเสร็จจึงได้ย้ายมาเรียน ณ ที่ตั้งปัจจุบัน

ปีการศึกษา  2522  เริ่มรับนักศึกษาตามโครงการฝึกอบรมครู และบุคลากรทางการศึกษาประจำการ (อ.ค.ป.)  รุ่นแรกโดยเปิดศูนย์ฝึกอบรม 5 ศูนย์ คือ ศูนย์อำเภอเมืองเลย อำเภอด่านซ้าย อำเภอวังสะพุง อำเภอภูกระดึง  และอำเภอเชียงคาน
ปีการศึกษา  2523  เปิดสอนระดับครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)  ซึ่งถือว่าเป็นการเปิดสอนภาคปกติถึงระดับปริญญาตรีเป็นครั้งแรก

ปีการศึกษา  2525  เปิดสอนระดับครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)  หลักสูตร  2  ปีหลังเป็นครั้งแรก
การศึกษา  2527  มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู (ฉบับที่  2)  พ.ศ.2527  มีผลให้วิทยาลัยครูสามารถเปิดสอนสายวิชาชีพอื่น ๆ  ได้        จึงแบ่งการผลิตบัณฑิตออกเป็น  3  สาขา  คือ  สาขาการศึกษา  สาขาวิทยาศาสตร์  และสาขาศิลปศาสตร์
การศึกษา  2529  มีการเปลี่ยนแปลงโครงการอบรมครู และบุคลาการทางการศึกษาประจำการ (อ.ค.ป.)  เป็นโครงการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ (กศ.บป.)
ปีการศึกษา  2530  ได้เริ่มใช้หลักสูตรวิทยาลัยครูสาขาวิชาการศึกษา พ.ศ. 2530  ซี่งเป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติกับสำนักงานสภาสถาบันราชภัฏ และมีโครงการคุรุทายาทตามความร่วมมือระหว่างกรมสามัญกับกรมการฝึกหัดครู  และโครงการคุรุทายาทในถิ่นทุรกันดารของกระทรวงศึกษาธิการ  ซึ่งผู้สำเร็จการศึกษาตามโครงการคุรุทายาททุกคนจะได้รับการบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการโดยไม่ต้องสอบแข่งขัน และในระหว่างที่ยังศึกษาอยู่ก็จะได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาจากทางราชการอีกด้วย
พ.ศ. 2535  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานนาม “สถาบันราชภัฏ”  แทน “วิทยาลัยครู” และได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538  เมื่อวันที่  19  มกราคม 2538  มีผลทำให้การเรียกชื่อหน่วยงานต่าง ๆ เปลี่ยนแปลงไปโดย  “คณะวิชาครุศาสตร์” ซึ่งเคยมี “หัวหน้าคณะวิชา” เป็นผู้บริหารสูงสุดได้เปลี่ยนชื่อหน่วยงานเป็น  “คณะครุศาสตร์” และเรียกชื่อผู้บริหารสูงสุดเป็น “คณบดีคณะครุศาสตร์”
ปี พ.ศ. 2547  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานชื่อ “มหาวิทยาลัยราชภัฏ”  ให้แก่สถาบันราชภัฏ  ในการนี้สถาบันราชภัฏเลยจึงเปลี่ยนชื่อเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย   มีผลบังคับใช้ตามกฎหมายตั้งแต่วันที่  14  มิถุนายน  2547  ทำให้สถาบันราชภัฏเลยเปลี่ยนชื่อเป็น  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ตั้งแต่วันที่  15  มิถุนายน  2547  เป็นต้นมา
ปีการศึกษา  2547  คณะครุศาสตร์ได้เปิดสอนระดับปริญญาโท  1  สาขา  คือ  สาขาวิจัย และประเมินผลการศึกษา และต่อมาในปี พ.ศ. 2548 ได้เปิดสอนระดับปริญญาโทสาขาหลักสูตร และการสอน สาขาคณิตศาสตร์ศึกษา  และเปิดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 5 ปี รวมทั้งมีโครงการครูปรีชาญาณ
ปีการศึกษา 2552 คณะครุศาสตร์ได้เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู และในปีเดียวกัน มหาวิทยาลัยได้มีนโยบายให้โอนสาขาวิชาที่เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาการศึกษา ที่เคยสังกัดบัณฑิตวิทยาลัย มาสังกัดคณะครุศาสตร์ จำนวน 3 สาขา คือ ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตบริหารการศึกษา ระดับปริญญาโทสาขาบริหารการศึกษา และระดับปริญญาเอกสาขาบริหารการศึกษา จึงนับได้ว่าในปีการศึกษา 2552 เป็นปีที่คณะครุศาสตร์ผลิตบัณฑิตครอบคลุมตั้งแต่ระดับปริญญาตรีจนถึงปริญญาเอก

cool1