เอกสารงานธุรการ

แบบฟอร์ม ขอหนังสือ ขอบคุณ วิทยากร
แบบฟอร์ม ขอหนังสือศึกษาขอ(เข้าชม ทัศนศึกษา)
แบบฟอร์ม ขอหนังสือศึกษาดูงานนอกสถานที่
แบบฟอร์ม บันทึกข้อความเชิญคณบดีเป็นประธานเปิด – ปิด การอบรม
แบบฟอร์ม บันทึกข้อความเชิญคณบดีเป็นประธานเปิดการอบรม
แบบฟอร์ม หนังสือขอนุญาตผู้ปกครอง
แบบฟอร์ม ขอหนังสือเชิญวิทยากรบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย (พระ เจ้าอาวาส)
แบบฟอร์ม ขอหนังสือราชการออกไปโรงเรียน
แบบฟอร์ม ขออนุญาตใช้สื่อโสตทัศนูปกรณ์ห้องประชุม ห้องเรียน
แบบฟอร์ม ขออนุญาตใช้ห้องประชุมลานกิจกรรม
แบบฟอร์ม ขออนุญาตนำนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา
แบบฟอร์ม แบบคำร้องขอใบรับรองความประพฤติ
แบบฟอร์มบันทึกข้อความ
แบบฟอร์มหนังสือขออนุญาตให้บุคลกรในสังกัดเป็นวิทยากร (ภายนอก)
แบบฟอร์มหนังสือขออนุุญาตให้บุคลกรในสังกัดเป็นวิทยากร (ภายใน)
แบบฟอร์มหนังสือเชิญวิทยากรภายนอก
แบบฟอร์มหนังสือเชิญวิทยากรภายใน
แบบฟอร์ม ขออนุญาตไปราชการ ในกรณีเบิกค่าใช้จ่ายจากคณะ (เรียนคณบดี)
แบบฟอร์ม ขออนุญาตไปราชการ ในกรณีเบิกค่าใช้จ่ายจากคณะ (เรียนอธิการบดี)
แบบฟอร์ม ขออนุญาตไปราชการ และใช้รถยนต์ส่วนตัว ในกรณีเบิกค่าใช้จ่าย (เรียนคณบดี)
แบบฟอร์ม ขออนุญาตไปราชการ และใช้รถยนต์ส่วนตัว ในกรณีเบิกค่าใช้จ่าย(เรียนอธิการบดี)
แบบฟอร์ม ขออนุญาตใช้สถานที่ ภายในคณะครุศาสตร์