โครงการพัฒนาสมรรถนะครูสู่มืออาชีพ Module 1 รุ่นที่ 1 “การพัฒนาและปลูกฝังจิตวิญญาณความเป็นครูให้มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์”

วันเสาร์-อาทิตย์ ที่ 4-5 พฤศจิกายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชัย พันรุ่งโรจน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาสมรรถนะครูสู่มืออาชีพ Module 1 รุ่นที่ 1 การพัฒนาและปลูกฝังจิตวิญญาณความเป็นครูให้มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑามาส ศรีจํานงค์ คณบดีคณะครุศาสตร์ กล่าวรายงานความเป็นมาของโครงการ โดยมีรองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาเลย เขต 1 นายนพดล ศรีขัดเค้า ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน มีครูจากโรงเรียน เครือข่ายร่วมพัฒนาวิชาชีพ เข้าร่วมโครงการในรุ่นที่ 1 จํานวน 190 คน

โครงการนี้จัดทำเพื่อพัฒนาสมรรถนะครูด้านคุณธรรม จริยธรรม การปลูกฝังจิตวิญญาณ ความเป็นครู มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ มีการเปลี่ยนเรียนรู้ ตามแนวทางชุมชนแห่งการเรียนรู้ ตามแนวทางชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ และมีการพัฒนาตนเองเพื่อให้เป็นไปตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) สอดคลองกับสมรรถนะวิชาชีพ

คลิกชมภาพกิจกรรมทั้งหมดได้ที่ Link ด้านล่างนี้
กิจกรรมวันที่ 4 พฤศจิกายน 2566
กิจกรรมวันที่ 5 พฤศจิกายน 2566

admin

Tawan Ratchapat