มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย (1 ในราชภัฏ 38 แห่งทั่วประเทศ) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปิดรับสมัคร “ครู” สังกัด สพฐ. เข้าร่วมโครงการพัฒนาสมรรถนะครูสู่มืออาชีพ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

Read more

ขอเชิญร่วมรับฟังบรรยายเพื่่อสร้างความรับรู้และความเข้าใจ “เรื่องการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูและเกณฑ์การรับรองสูตรใหม่“ โดย เลขาธิการคุรุสภา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อมรวรรณ วีระธรรมโม และ ผู้อำนวยการกลุ่มรับรองปริญญาและประกาศนียบัตร รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานวิชาชีพ นางสาวอรนุช หงวนไธสง

คณะครุศาสตร์ มหาวิทย

Read more

ขอเชิญคุณครูทุกกลุ่มสาระระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา นักศึกษาครูศิลปศึกษาและนักศึกษาทุกสาขาวิชาที่สนใจ เข้าร่วม“อบรมปฏิบัติงานภาพพิมพ์สำหรับครู”

Read more