พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ว่าด้วยการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

วันที่ 11 พ.ค. 2566 ที่หอประชุมขุมทองวิไล มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย อ.เมืองเลย จ.เลย รศ.สมเจตน์ ดวงพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประธานพิธีการประชุมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ว่าด้วยการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2566 มีดร.อนันต์ พันนึก ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ศึกษาธิการจังหวัดเลย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลําภู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 1 เขต 2 และเขต 3 ผู้บริหารสถานศึกษา ตัวแทนผู้บริหารสถานศึกษา คณาจารย์ และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชาชีพครูในทุกชั้นปี

ผศ.จุฑามาศ ศรีจำนงค์ คณะบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยกล่าวรายงานว่า ตามที่คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้จัดทำหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 38 แห่งทั่วประเทศ เพื่อพัฒนาเป็นหลักสูตรครูคุณภาพ อิงสมรรถนะ เริ่มรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2562 จำนวน 16 หลักสูตร โดยมีการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู แบบ School-Integrated Learning หรือ SIL จัดให้นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชาชีพครูในทุกชั้นปีดังนี้
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในภาคเรียนที่ 2 จำนวน 90 ชั่วโมง มีจุดประสงค์เพื่อให้นักศึกษารอบรู้งานในบทบาทหน้าที่ครูนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในภาคเรียนที่ 2 จำนวน 90 ชั่วโมง
มีจุดประสงค์เพื่อให้นักศึกษาปฏิบัติงานเป็นผู้ช่วยครู นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในภาคเรียนที่ 2 จำนวน 90 ชั่วโมง มีจุดประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีความสามารถในการปฏิบัติการสอน นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูตลอดปีการศึกษา จำนวน 1,080 ชั่วโมง มีจุดประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีความเป็นครูมืออาชีพ ทั้งนี้ เป็นไปตามข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562

ผศ.จุฑามาศ ศรีจำนงค์ คณะบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยกล่าวรายงานว่า ตามที่คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้จัดทำหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 38 แห่งทั่วประเทศ เพื่อพัฒนาเป็นหลักสูตรครูคุณภาพ อิงสมรรถนะ เริ่มรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2562 จำนวน 16 หลักสูตร โดยมีการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู แบบ School-Integrated Learning หรือ SIL จัดให้นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชาชีพครูในทุกชั้นปีดังนี้
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในภาคเรียนที่ 2 จำนวน 90 ชั่วโมง มีจุดประสงค์เพื่อให้นักศึกษารอบรู้งานในบทบาทหน้าที่ครูนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในภาคเรียนที่ 2 จำนวน 90 ชั่วโมง
มีจุดประสงค์เพื่อให้นักศึกษาปฏิบัติงานเป็นผู้ช่วยครู นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในภาคเรียนที่ 2 จำนวน 90 ชั่วโมง มีจุดประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีความสามารถในการปฏิบัติการสอน นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูตลอดปีการศึกษา จำนวน 1,080 ชั่วโมง มีจุดประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีความเป็นครูมืออาชีพ ทั้งนี้ เป็นไปตามข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562

คลิกชมภาพทั้งหมด

admin

Tawan Ratchapat