ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญา : แหล่งวิชาการ งานผลิตพัฒนาครู เพื่อท้องถิ่น

ปรัชญาการศึกษา : มุ่งพัฒนาผู้เรียนรู้ให้เป็นครูมืออาชีพด้วยการลงมือปฏิบัติ โดยใช้ท้องถิ่นเป็นฐานเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต

วิสัยทัศน์ : ปี พ.ศ. 2565 คณะครุศาสตร์เป็นผู้นำการผลิตและพัฒนาครู  บูรณาการงานวิชาการ  สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น

พันธกิจ:

1. ผลิตครูในสาขาวิชาตามความต้องการของท้องถิ่นและสังคม
2. พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู
3. ศึกษา วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและวิชาชีพครู
4. บริการวิชาการแก่ท้องถิ่น
5. ทำนุ บำรุง ส่งเสริม สืบสาน และสร้างความตระหนักในคุณค่าของประเพณี ศิลปะ และวัฒนธรรมของไทย
6. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในคณะ
7. ศึกษา ส่งเสริม และสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
8. สนับสนุนส่งเสริมให้คณะเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
9. บริหารจัดการโดยใช้หลักการมีส่วนร่วม