กิจกรรมสร้างสื่อดีมีมาตรฐานสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 โดย กลุ่มวิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

คลิกชมภาพกิจกรรมทั้ง

Read more

รายละเอียดการสมัครเข้าเป็นโรงเรียนเครือข่ายร่วมพัฒนาวิชาชีพครู ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

รายละเอียดการสมัครเข

Read more