กิจกรรมสร้างสื่อดีมีมาตรฐานสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 โดย กลุ่มวิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

การจัดการเรียนรู้สำหรับผู้เรียนในชั้นเรียน ให้มีประสิทธิภาพและส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายในการเรียนรู้ของผู้เรียน ต้องคำนึงถึงบริบทเนื้อหาความรู้ และการพัฒนาสื่อในการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับวัยและบริบทของเนื้อหาวิชา เหมาะสมกับยุคสมัยใหม่ เพราะว่าสื่อนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญต่อผู้เรียนที่จะเข้าถึงเนื้อหาและทำให้ผู้เรียนมีความสนใจในการเรียนรู้ เพราะเป็นตัวกลางช่วยกระตุ้นและสร้างความสนใจของผู้เรียน ทั้งนี้สื่อก็แบ่งประเภทออกเป็นหลายประเภทตามแต่บริบทของสาขาวิชา ดังนักศึกษาชั้นปีที่ 3 มีทั้งหมด 16 สาขาวิชา ในการออกแบบและสร้างสื่อย่อมมีความแตกต่างตามบริบทของสาขาที่จะสร้างสื่อให้กับผู้เรียน มีความหลากหลายและน่าสนใจ ทำให้เกิดความสนุกและไม่รู้สึกเบื่อหน่าย
ซึ่งนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ที่ได้ฝึกอบรมการทำสื่อจากทางสาขาวิชาเป็นที่เรียบร้อยนั้นจำเป็นต้องนำความรู้มาสร้างสื่อหรือผลิตสื่อ เพื่อจะนำสื่อที่ออกแบบและสร้าง นำไปบริการกับโรงเรียนที่ขาดแคลนสื่อในการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ และเพื่อพัฒนาส่งเสริมด้านคุณภาพของการผลิตครูให้เป็นครูดี มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานวิชาชีพครูในการสร้างและสร้างสื่ออย่างมีประสิทธิภาพ
ดังนั้นกลุ่มวิชาหลักสูตรและการสอนและกลุ่มวิชาพื้นฐานการศึกษา คณะครุศาสตร์ จึงได้ตระหนักถึงความสำคัญในการสร้างสื่อและผลิตสื่อในแต่ละประเภทต่างๆ ที่ส่งผลถึงคุณภาพผู้เรียนเป็นสำคัญโดยนำสื่อแต่ละประเภทไปออกแบบวางแผนการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องและสนองตอบความต้องการในเป้าหมายการเรียนรู้ของผู้เรียน ตามบริบทเงื่อนไข เพื่อให้นักศึกษาได้นำความรู้ในวิชาชีพและทักษะต่างๆที่ได้รับจากอาจารย์ผู้สอน ไปประยุกต์ใช้และออกแบบสื่อให้สอดคล้องกับสภาพการณ์จริงในห้องเรียน และได้ทำงานร่วมกับครูและบุคลากรอื่นในโรงเรียน ได้มีโอกาสร่วมกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนซึ่งจะช่วยให้นักศึกษาได้พัฒนาตนเองในทุกๆ ด้าน

คลิกชมภาพกิจกรรมทั้งหมด

admin

Tawan Ratchapat