โครงการคาราวานสื่อจากพี่สู่น้องถึงห้องเรียน

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้พัฒนานักศึกษาตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของคณะครุศาสตร์ ให้เป็นครูดี คนดี ความรู้ดี และสุขภาพดี สอดคล้องกับการพัฒนานักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (มคอ.) ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตร 5 ปี) ปีพ.ศ. 2554 กำหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้ 6 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3) ด้านทักษะทางปัญญา 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และ 6) ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ และ การเตรียมความพร้อมนักศึกษา ทั้งด้านการเรียนการสอนเนื้อหาวิชาการ ตามมาตรฐานความรู้และวิชาชีพแล้ว ยังต้องมีมาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพครูซึ่งเป็นการนำความรู้ที่ได้เรียนมาไปใช้ในการปฏิบัติงานสถานการณ์จริง รวมทั้งมีกระบวนบ่มเพาะความเป็นครูในทุกชั้นปี
นับภารกิจหนึ่งที่คณะครุศาสตร์ จะต้องพัฒนาและเสริมสร้างคุณภาพของการผลิตครูให้เป็นครูดี มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานวิชาชีพครูและการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการเสริมสร้างอัตลักษณ์ความเป็นครู เพิ่มครูดีสู่สังคม โดยกลุ่มวิชาชีพครู
กลุ่มวิชาพื้นฐานการศึกษา คณะครุศาสตร์ จึงได้ตระหนักถึงความสำคัญในการจัดกิจกรรมเสริมสร้างและ
พัฒนาอัตลักษณ์ความเป็นครูของนักศึกษาครุศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 ภายใต้กิจกรรม คาราวานสื่อจากพี่สู่น้องถึงห้องเรียน จัดทำและรวบรวมสื่อนวัตกรรม ผลงานจากการพัฒนานักศึกษาไปบริการวิชาการยังโรงเรียนในพื้นที่
เพื่อให้นักศึกษาได้นำความรู้ในวิชาชีพและทักษะต่างๆที่ได้รับจากอาจารย์ผู้สอน ไปประยุกต์ใช้ในสภาพการณ์จริงในห้องเรียน ตลอดทั้งได้รู้จักและศึกษาเด็ก ได้ทำงานร่วมกับครูและบุคลากรอื่นในโรงเรียน ได้มีโอกาสร่วมกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนซึ่งจะช่วยให้นักศึกษาได้พัฒนาตนเองในทุกๆ ด้านให้สอดคล้องในศตวรรษที่ 21 และก้าวหน้าทางวิชาชีพสืบไป

คลิกชมภาพกิจกรรมทั้งหมด

admin

Tawan Ratchapat