บุคลากรสายสนับสนุน

นางเสาวลักษณ์  อนุยันต์
(ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง) หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์

งานบริหารและงานวิจัยงานวิชาการและประกันคุณภาพงานพัฒนานักศึกษา

นางนงเยาว์ เกษเกษร
(นักวิชาการการเงินและบัญชี)

นายอาคม วิชัย
(นักวิชาการศึกษา)

นางสาวพิมประพา เกียรติวงศ์ทอง
(พนักงานทั่วไป)

นางสาวสุจิตรา พวงกันยา
(เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป)

นางเสาวลักษณ์  อนุยันต์
(นักวิชาการศึกษา)

นางสาวสหงษ์ฟ้า อินทร์ไข
(ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ระดับปฏิบัติงาน)

นางสาวรุ่งทิพย์  สิงห์แดง
(ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ระดับปฏิบัติงาน)

นางสาวอรปรียา  กุมมา
(ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ระดับปฏิบัติงาน)

นางสาวสุจิตรา เมืองจันทร์
(ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ระดับปฏิบัติงาน)

นางสาวศิริวรรณ ฤทธิ์นอก
(ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
ระดับปฏิบัติงาน

ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู)

นายตะวัน ราชพัฒน์
(ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์)

นายนิรัตน์ ทองมา
(เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป)


ว่าที่ร้อยเอกณวัสพล  มูลทา
(ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา)

งานอาคารสถานที่

นางอรทัย  โนนหลักหมื่น
(พนักงานทั่วไป)

นางปฤษณา  บุญไชยะ
(พนักงานทั่วไป)

นางบัวไหล  บุตตะเขียว
(พนักงานทั่วไป)

นางสาวสาวิตรี  แสงขาว
(พนักงานทั่วไป)