บุคลากรสายสนับสนุน

นางเสาวลักษณ์  อนุยันต์
(รักษาการหัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์)

นางนงเยาว์ เกษเกษร
(นักวิชาการการเงินและบัญชี)

.

นายอาคม วิชัย
(นักวิชาการศึกษา)


นางสาวสหงษ์ฟ้า อินทร์ไข
(ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ระดับปฏิบัติงาน)


นางสาวสุจิตรา เมืองจันทร์
(ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ระดับปฏิบัติงาน)

นางสาวศิริวรรณ ฤทธิ์นอก
(ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
ระดับปฏิบัติงาน

ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู)

นายตะวัน ราชพัฒน์
(ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์)

นายนิรัตน์ ทองมา
(เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป)
นางสาวพิมประพา เกียรติวงศ์ทอง
(เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป)
ว่าที่ร้อยตรีณวัสพล  มูลทา
(ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา)


นางเสาวลักษณ์  อนุยันต์
(นักวิชาการศึกษา)

นางสาวรุ่งทิพย์  สิงห์แดง(ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ระดับปฏิบัติงาน)

นางสาวดรุณี  โกมาร
(เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป)

นางสาวอรปรียา  กุมมา
(ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ระดับปฏิบัติงาน)
นางอรทัย  โนหลักหมื่น
(พนักงานทั่วไป)
นางสาวสาวิตรี  แสงขาว
(พนักงานทั่วไป)

นางปฤษณา  บุญไชยะ
(พนักงานทั่วไป)

นางบัวไหล  บุตตะเขียว
(พนักงานทั่วไป)