ขอเชิญร่วมรับฟังบรรยายเพื่่อสร้างความรับรู้และความเข้าใจ “เรื่องการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูและเกณฑ์การรับรองสูตรใหม่“ โดย เลขาธิการคุรุสภา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อมรวรรณ วีระธรรมโม และ ผู้อำนวยการกลุ่มรับรองปริญญาและประกาศนียบัตร รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานวิชาชีพ นางสาวอรนุช หงวนไธสง

คณะครุศาสตร์ มหาวิทย

Read more

แบบฟอร์มส่งเอกสารประกอบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (4ปี) ภาคปกติ (เพิ่มเติม) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีการศึกษา 2564
ส่งเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 10 พฤษภาคม 2564

แบบฟอร์มส่งเอกสารประ

Read more