ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ คณะครุศาสตร์

1.คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2563
Download

2.รายชื่อผู้ประเมินระดับหลักสูตรจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
Download

3.รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพฯ เพื่อการเผยแพร่หลักสูตร TQR
Download

4.ตัวอย่าง รายงานผลการประเมินหลักสูตรภาษาไทย (คบ. 5 ปี)
Download

5.แบบฟอร์มการเขียน SAR
Download

6.แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะบัณฑิต
Download

7.แบบสำรวจการมีงานทำของบัณฑิต
Download

8.ตารางการเบิกค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร
Download

9.แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร (มคอ.7)
Download

10.แบบรายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร
Download

11.แบบรายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร
Download

12.แบบบันทึกภาคสนามระดับหลักสูตร
Download

13.หนังสือคำสั่งแต่งตั้งผู้ประเมินระดับหลักสูตรประจำปีการศึกษา 2563
Download

14.หนังสือเชิญคณะกรรมการการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร
Download

15.ตัวอย่างแบบประเมินกระบวนการ SAR
Download

16.หลักฐานการเบิกจ่ายเงิน การตรวจประเมินระดับหลักสูตร
Download

17.คู่มือแนวทางศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูและแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice)
Download

18.แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต-ตัวบ่งชี้ที่ 2.1
Download

19.แบบประเมิน-อ.ประจำหรือผู้รับผิดชอบหลักสูตร
Download

20.แบบประเมิน-ความพึงพอใจนักศึกษา
Download

21.แนวการเขียน SAR ปริญญาตรี
Download

22.แบบประเมินกระบวนการ ปริญญาตรี
Download

23.แบบประเมินกระบวนการ ปริญญาโท-เอก
Download

24.คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2564
Downlaod

25.มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2565
Download