พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (4 ปี และ 5 ปี) ในปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่ 29 มีนาค

Read more

ขอเชิญร่วมโครงการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ขั้นความรู้ทั่วไป และขั้นความรู้เบื้องต้น ปีการศึกษา 2565 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย

ดูกำหนดการ คลิก  แบบ

Read more