เอกสารประกอบการประชุมสัมมนา “การศึกษาฐานสมรรถนะ : ทิศทางสู่การปฏิบัติ

เอกสารประกอบการประชุมสัมมนา “การศึกษาฐานสมรรถนะ : ทิศทางสู่การปฏิบัติ โดย รศ.ดร.ทิศนา แขมมณี
เอกสาร Download 

admin

Tawan Ratchapat