ราชภัฏเลย A-Math Award ครั้งที่ 6

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑามาส ศรีจำนงค์ คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
เป็นประธานกล่าวเปิดงานราชภัฏเลย A-Math Award ครั้งที่ 6
วันที่ 18 กรกฏาคม 2562 ณ หอประชุมชุมทองวิไล


บรรยากาศแช่งขั้น


คลิกชมภาพกิจกรรมทั้งหมด

admin

Tawan Ratchapat