ผู้บริหาร

นางสุธาสินี ธนัฐปิตินันท์
(รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ)
ผศ ดร.ณัฏฐกาญจน์ อนันทราวัน
(รองคณบดีฝ่ายบริหารและงานวิจัย)
ดร.อมรรัตน์ สังข์สุวรรณ
(รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา)

นางเสาวลักษณ์  อนุยันต์
(ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง)
หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์