ผู้บริหาร

นางสุธาสินี ธนัฐปิตินันท์
(รองคณะบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ)
ดร.อนุภูมิ คำยัง
(รองคณะบดีฝ่ายบริหารและงานวิจัย)
ดร.อมรรัตน์ สังข์สุวรรณ
(รองคณะบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา)

นางสาวสุจิตรา เมืองจันทร์
(หัวหน้าสำนักงานคณะครุศาสตร์)