โครงการเสริมความเข้มแข็งภาคีเครือข่ายงานวิชาการกับภาคการศึกษา จังหวัดเลยและจังหวัดขอนแก่น เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานวิชาการด้านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

โครงการเสริมความเข้ม

Read more

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (4 ปี และ 5 ปี) ในปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่ 29 มีนาค

Read more