โครงการเสริมความเข้มแข็งภาคีเครือข่ายงานวิชาการกับภาคการศึกษา จังหวัดเลยและจังหวัดขอนแก่น เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานวิชาการด้านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

โครงการเสริมความเข้มแข็งภาคีเครือข่ายงานวิชาการกับภาคการศึกษา จังหวัดเลยและจังหวัดขอนแก่น
เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานวิชาการด้านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
วันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม 2565
ณ ห้องประชุมสัมมนา ชั้น 2 อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์และศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย


คลิกชมภาพกิจกรรมทั้งหมด

admin

Tawan Ratchapat