พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (4 ปี และ 5 ปี) ในปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2565 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
จัดการประชุมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)ว่าด้วยการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
ของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต(๔ ปี และ ๕ ปี)ในปีการศึกษา ๒๕๖๕ ระหว่าง
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต ๑ เขต ๒ และเขต ๓
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย-หนองบัวลำภู สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย
โรงเรียนและสถาบันการศึกษาในเครือข่ายร่วมผลิตคุณภาพครู

โดยมี ผศ.ดร.วิชัย พัวรุ่งโรจน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานการประชุม โดยมีการบรรยายหัวข้อ “หลักเกณฑ์วิธีการและเครื่องมือทดสอบการประเมินสมรรถภาพทางวิชาชีพครูด้านการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพครู” โดยผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานวิชาชีพครู สำนักเลขาธิการคุรุสภาประชุมกับโรงเรียนเครือข่ายอีกว่า ๑๕๐ แห่ง แบบออนไลน์และออนไซต์ ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ด้วย
โดยการลงนามบันทึกข้อตกลงครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การสนับสนุน ส่งเสริม และพัฒนานักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย ราชภัฏเลย ในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (๔ ปี และ ๕ ปี) ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ด้านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โดยทั้งสองฝ่ายตกลงความร่วมมือภายใต้กรอบความร่วมมือด้านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โดยโรงเรียนรับผิดชอบดูแลนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (๔ ปี และ ๕ ปี) ในปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยจัดหาครูที่สามารถรับผิดชอบเป็นครูพี่เลี้ยงนักศึกษา มีการนิเทศติดตาม ประเมินผลนักศึกษาตามเกณฑ์ที่คุรุสภากําหนด และเป็นที่ปรึกษางานวิจัย ในชั้นเรียนและการจัดทําคุรุนิพนธ์ กรอบความร่วมมือด้านการวิจัย คณะครุศาสตร์และโรงเรียนมีการทําโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ร่วมกัน มีการทําวิจัยร่วมกันระหว่างอาจารย์นิเทศก์และครูพี่เลี้ยงเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนานักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์สนับสนุนด้านงานวิจัยและจัดหาทุนสนับสนุนการทําวิจัยตลอดจนการนําเสนอผลงานวิจัย ให้กับครูในโรงเรียน
กรอบความร่วมมือด้านวิชาการ โดยคณะครุศาสตร์จัดโครงการพัฒนาครูพี่เลี้ยง ครู และบุคลากรในโรงเรียน เพื่อพัฒนาด้านความรู้ ทักษะทางวิชาการ อย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง และคณะครุศาสตร์ร่วมกับโรงเรียนจัดตั้งเครือข่ายร่วมผลิตครูคุณภาพ เพื่อร่วมกันพัฒนารูปแบบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (๔ ปี และ ๕ ปี) ในปีการศึกษา ๒๕๖๕

คลิกชมภาพกิจกรรมทั้งหมด

admin

Tawan Ratchapat