ยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์ นโยบาย

ประเด็นยุทธศาสตร์:

1.การจัดศึกษาอย่างมีคุณภาพ
2.การผลิตและพัฒนาครูอย่างมีคุณภาพ
3.การพัฒนางานวิจัย
4.การบริการวิชาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและภูมิภาค
5.การทนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมของท้องถิ่น
6.การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์:

1.เพื่อผลิตครู และพัฒนาวิชาชีพครูให้มีคุณภาพ มีความรู้คู่คุณธรรม (ผลิตครูในสาขาวิชาตามความต้องการของท้องถิ่นและสังคม)
2.พื่อศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและวิชาชีพครู โดยเน้นการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ จากภูมิปัญญาท้องถิ่น และสากล (ศึกษา วิจัย)
3.เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและวิชาชีพครู)
4.เพื่อทำนุบำรุง ส่งเสริม สืบสานและสร้างความตระหนักในคุณค่าของประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นและของชาติ โดยบูรณาการ
5.กับกิจกรรมการเรียนการสอน (ทำนุ บำรุง ส่งเสริม สืบสาน และสร้างความตระหนักในคุณค่าของประเพณี ศิลปะ และวัฒนธรรมของไทย)
6.เพื่อบริการวิชาการแก่ท้องถิ่น (บริการวิชาการแก่ท้องถิ่น)
7.เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู โดยจัดหลักสูตรอบรมเพื่อพัฒนาครูทั้งด้านความรู้ทางวิชาการและวิชาชีพ ตลอดจนคุณธรรมจริยธรรมของครู (พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู)
8.เพื่อส่งเสริม เผยแพร่ และน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนและการพัฒนาบุคลากร (ศึกษา ส่งเสริม และสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ)
9.เพื่อบริหารจัดการโดยหลักการมีส่วนร่วม เพื่อให้คล่องตัว โปร่งใส มีบรรยากาศที่ดีในการทำงาน (บริหารจัดการโดยใช้หลักการมีส่วนร่วม)
10.เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีคุณวุฒิ ตำแหน่งทางวิชาการและวิชาชีพที่สูงขึ้น (ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในคณะ)
11.เพื่อให้คณะครุศาสตร์เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ (สนับสนุนส่งเสริมให้คณะเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้)

นโยบายการบริหาร:

1.เน้นการพัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีความสุจริต เป็นธรรม โปร่งใส สร้างวัฒนธรรมการทำงานแบบมีส่วนร่วม
2.เน้นการพัฒนารูปแบบและกระบวนการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ให้ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
3.เน้นการพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพ โดยการสร้างความเข้มแข็งทั้งด้านวิชาการ คุณธรรม สุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี มีจิตสำนึกในการ ปฏิบัติหน้าที่
4.เน้นการพัฒนาคุณภาพและปริมาณงานวิจัยของคณาจารย์ สร้างเครือข่ายการวิจัยทางการศึกษา สร้างองค์ความรู้ใหม่ที่สามารถบูรณาการสู่การเรียนการสอน
5.เน้นการพัฒนากระบวนการผลิตครูเพื่อสร้างแรงจูงใจให้คนดี คนเก่ง เข้าสู่วิชาชีพครู และพัฒนาครูประจำการให้มีสมรรถนะวิชาชีพ
6.เน้นการให้บริการวิชาการทางการศึกษาแก่โรงเรียนและสถาบันการศึกษาในท้องถิ่น
7.มุ่งทำนุบำรุง สืบสาน และเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น
8.มุ่งพัฒนาระบบสารสนเทศในการบริหารจัดการ