โครงการพัฒนาหลักสูตร STEM Education ในโรงเรียนเขตพื้นที่จังหวัดเลย

โครงการพัฒนาหลักสูตร STEM Education ในโรงเรียนเขตพื้นที่จังหวัดเลย กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ STEM Education Workshop
วันที่ 15 – 17 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมสภาชั้น 9 อาคาร 23 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

 

admin

Tawan Ratchapat