การประชุมคณะกรรมการวิชาการประจำคณะครุศาสตร์

การประชุมคณะกรรมการวิชาการประจำคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 2/2562
วันพฤหัสบดีที่ 5 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมสภาชั้น 9
อาคาร 23 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

admin

Tawan Ratchapat