เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ “การวัดและการระเมินผลทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21” ณ หอประชุมขุมทองวิไล

คณาจารย์คณะครุศาสตร์เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ “การวัดและการระเมินผลทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21″
เพื่อเพิ่มทักษะในการวัดและประเมินผลทักษะการเรียนรู้แก่คณาจารย์ ให้สามารถนำมาปฏบัติได้จริง เสริมการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ
วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ณ หอประชุมขุมทองวิไล

คลิกชมภาพกิจกรรมทั้งหมด

admin

Tawan Ratchapat