โครงการ “การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้”

โครงการ “การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้” วิทยากร โดย ผศ.ดร.จุฑามาส ศรีจำนงค์ และ ดร.อนุภูมิ คำยัง ณ ห้องประชุมสภาชั้น 9 อาคาร 23 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

admin

Tawan Ratchapat