ประกาศการรับข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรม และทุนพัฒนาบุคลากรของประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563 (ครั้งที่ 2)

ด้วยสำนักงานวิจัยแห่งชาติ (วช) เป็นส่วนราชการภายในกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยมีภารกิจ หน้าที่และอำนาจ ในการให้ทุนวิจัยและนวัตกรรมแก่ นักวิจัยและหน่วยงานในและนอกกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษา ครอบคุมการวิจัยพื้นฐาน วิจัยประยุกต์ ทั้งวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ รวมทั้งสหสาขาวิชาการ ตลอดจนการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยและนวัตกรรม ตามยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท และยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม
ในการนี้ วช. จึงมีความประสงค์ประกาศรับข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรม และทุนพัฒนาบุคลากรของประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563 (ครังที่ 2) ดังนี้
1.ทุนวิจัยและนวัตกรรมในประเด็นสำคัญของประเทศ
1.1 การพัฒนาเศรษฐกิจ
1.1.1 กลุ่มเรื่อง พลังงานสีเขียว
1.1.2 กลุ่มเรื่อง การคมนาคมขนส่งระบบราง
1.2 การพัฒนาสุขภาพ สังคม และสิ่งแวดล้อม
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมของหัวข้อทุนวิจัยและนวัตกรรมในประเด็นสำคัญของประเทศ

2.ทุนพัฒนาบุคลากรและการวิจัยเพื่อฐานทางวิชาการ
2.1 ทุนพัฒนาบัณฑิตศึกษา
2.1.1 ทุนพัฒนาบัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาโท
2.1.2 ทุนพัฒนาบัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาเอก
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมของหัวข้อทุนพัฒนาบุคลากรและการวิจัยเพื่อฐานทางวิชาการ

admin

Tawan Ratchapat