โครงการ ความร่วมมือการพัฒนาครู โดยใช้ปัญหาเป็นฐานสร้างนวัตกรรมเรียนรู้ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียนในเขตพื้นที่จังหวัดเลย

โครงการ ความร่วมมือการพัฒนาครู โดยใช้ปัญหาเป็นฐานสร้างนวัตกรรมเรียนรู้
เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียนในเขตพื้นที่จังหวัดเลย
วันที่ 27 – 27 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมสภาชั้น 9 อาคาร 23 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย


คลิกชมภาพเพิ่มเติม

admin

Tawan Ratchapat