โครงการการเตรียมความพร้อม เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

โครงการการเตรียมความพร้อม เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหลักสูตรและการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ
ผู้ชวยศาสตราจารย์ ดร.สุพรรณี พฤกษา รองอธิการฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพเป็นวิทยากร
วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2562ณ ห้องประชุมสภาชั้น 9 อาคาร 23 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
admin

Tawan Ratchapat