โครงการบริการนักศึกษา ด้านการส่งเสริมทักษะอาชีพและความคิดเชิงสร้างสรรค์ในศตวรรษที่ 21

โครงการบริการนักศึกษา ด้านการส่งเสริมทักษะอาชีพและความคิดเชิงสร้างสรรค์ในศตวรรษที่ 21
วิทยากรโดยครูพิมลวรรณ ใจคำ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสะอาด
วันที่ 19-20 มิถุนายน 2562 ณ อาคารเรียนรวมอเนกประสงค์ ตึก 23

admin

Tawan Ratchapat