โครงการปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1

โครงการปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1
ปลูกจิตวิญญาณครูสู่ต้นกล้ากาเสลา ประจำปีการศึกษา 2562
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑามาส ศรีจำนงค์ คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
เป็นประธานกล่าวเปิดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562
วันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2562 ณ หอประชุมขุมทองวิไล มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย


คลิกชมภาพกิจกรรมทั้งหมด

admin

Tawan Ratchapat