ยินดีต้อนรับคณาจารย์และสโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

ฝ่ายกิจกรรมนักศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการทำงานและกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
ร่วมกับฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ในวันที่ 11 มีนาคม 2564 ณ อาคารเรียนรวมอเนกประสงค์ 23
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

คลิกดูรูปทั้งหมด

admin

Tawan Ratchapat