โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการบ่มเพราะครูโรงเรียนที่กล้าใหม่ ในโครงการบ่มเพราะด้านคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียนในระดับปฐมวัยในจังหวัดเลย

ครงการอบรมเชิงปฏิบัติการบ่มเพราะครูโรงเรียนที่กล้าใหม่
ในโครงการบ่มเพราะด้านคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียนในระดับปฐมวัยในจังหวัดเลย
วันที่ 29 เมษายน 2562 ณห้องประชุมสภาชั้น 9 อาคาร 23 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

admin

Tawan Ratchapat