โครงการการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครูโดยใช้ปัญหาเป็นฐานสร้างวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านการสอบ O-NET ของนักเรียนในเขตพื้นที่จังหวัดเลย

โครงการ การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครูโดยใช้ปัญหาเป็นฐานสร้างวัตกรรมการเรียนรู้
เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านการสอบ O-NET ของนักเรียนในเขตพื้นที่จังหวัดเลย
วันที่ 30 เมษายน – 1พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 18 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย


คลิกชมภาพกิจกรรมทั้งหมด

admin

Tawan Ratchapat