นิทรรศการศิลปนิพนธ์ ครั้งที่ 9 ART THESIS EXHIBITION

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ส่งเสริมสนับสนุนมห้คณาจารย์และนักศึกษาได้สร้างผลงานศิลปะที่มีคุณค่าส่งเสริมการเรียนรู้ด้านศิลปะ ซึ่งถือเป็นกิจกรรมอีกด้านหนึ่งที่ก่อประโยชน์ให้เกิดต่อการพัฒนาของนักศึกษาในหลายๆด้าน เช่น
ช่วยพัฒนาสมองให้มีความคิดสร้างสรรค์มีจินตนาการ ช่างสังเกต ช่างจดจำ รู้จักคิด วางแฟนการทำงาน
มีความละเอียดรอบคอบ ช่วงพัฒนาร่างกายให้มีความคล่องแคล่วมีความสามารถในการทำงาน
พัฒนาอารมณ์ให้มีความมั่นคงด้านจิตใจ มีสมาธิ มีสติ ส่งเสริมให้นักศึกษาเกิดความเชื่อมั่นในตนเอง
และสาขาวิชาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้จัดกิจกรรมการจัดงานนิทรรศการและผลงานศิลปะขึ้นในทุกๆปีเพื่อเป็นการแสดงศักยภาพและความสามารถของคณาจารย์และนักศึกษาให้สังคมได้รับทราบ

ในปีนี้ การจัดนิทรรศการ ศิลปนิพนธ์ ART THESIS EXHIBITION 9 ขึ้นในระหว่างวันที่ 1 – 10 พฤษภาคม 2562
ณ บริเวณลานห้องโถงอาคารเรียนรวม ตึก 23 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะของอาจารย์ และนักศึกษา

ศาสตราจารย์พิเศษ อารี สุทธิพันธ์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ มอบทุนการศึกษาให้นักศึกษาสาขาวิชาศิลปศึกษาจำนวน 6 ทุน ทุนละ 5,000 บาท อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยเป็นเกียรติมอบทุน ให้นักศึกษา จำนวน 5 คน ดังนี้
น.ส.พรนิภา แสงภู่
น.ส. อาทิตยา ลาลู่
น.ส.ประวีณา ประไพเพชร
นายธีรวัฒน์ วังคะฮาด
น.ส.นริศรา จุดศรี
และนายอดิศักดิ์ พาคำทุนศิลปะอีสาน โดย อาจารย์เจษฎา คงสมมาศ มอบทุนจัดนิทรรศการศิลปนิพนธ์
ให้นักศึกษาสาขาวิชาศิลปศึกษาแขนงทัศนศิลป์ ชั้นปีที่ 4 จำนวนเงิน 10,000 บาท โดยมีคุณวรสิทธิ์ พรมจอม
กรรมการทุนศิลปะอีสานเป็นตัวแทนมอบทุนให้กับน.ส.วัชรพร จุลนิล ตัวแทนนักศึกษาชั้นปีที่ 4

คลิกชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

admin

Tawan Ratchapat