โครงการพัฒนาการดำเนินงานตัวชี้วัดการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรและระดับคณะ

โครงการพัฒนาการดำเนินงานตัวชี้วัดการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรและระดับคณะ
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยโครงการพัฒนาการดำเนินงานตัวชี้วัดการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับหลักสูตรและระดับคณะ
เรื่อง การเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการตามเกณฑ์ใหม่ การทำวิจัยและการนำเสนอผลงานวิจัยของอาจารย์ตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร
วิทยากรโดย ศาสตราจารย์ ดร.รัตนะ บัวสนธ์ วันจันทร์ที่ 17 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมสภาชั้น 9 อาคาร 23
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

admin

Tawan Ratchapat