ผู้บริหารคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เข้าร่วมวิพากษ์หลักสูตรกลางครุศาสตร์ บัณฑิต 4 ปี อิงสมรรถนะ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 27 หลักสูตร ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

วันที่ 24 ธันวาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑามาส ศรีจำนงค์ คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย พร้อมด้วยรองคณบดีและประธานสาขาวิชาทั้ง16หลักสูตร เข้าร่วมวิพากษ์หลักสูตรกลางครุศาสตร์ บัณฑิต 4 ปี อิงสมรรถนะ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 27 หลักสูตร

ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

admin

Tawan Ratchapat