“การสัมนาวิชาการและปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู”

“การสัมนาวิชาการและปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู”
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำปีการศึกษา 2562
วันพุธที่ 11 มีนาคม 2563 ณ หอประชุมขุมทองวิไล มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

คณะผู้บริหารกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษา
การสัมนาวิชาการและปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู และชมการแสดงจากนักศึกษารุ่นน้อง

คลิกชมภาพทั้งหมด

admin

Tawan Ratchapat