การปฐมนิเทศก่อนออกฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 1 หลักสูตร 4 ปี

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม  2562  หอประชุมขุมทองวิไล มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  ตามที่คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
จัดการปฐมนิเทศก่อนออกฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 1 หลักสูตร 4 ปี  
โดยมี ผศ.ดร.จุฑามาส ศรีจำนงค์  คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นประธานพิธีเปิด และผู้บริหา คณาจารย์ คณะครุศาสตร์

คลิกชมภาพกิจกรรมทั้งหมด

admin

Tawan Ratchapat