อบรมการพัฒนาศักยภาพครูพี่เลี้ยงโรงเรียนเครือข่ายร่วมพัฒนา

ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดโครงการอบรมการพัฒนาศักยภาพครูพี่เลี้ยงโรงเรียนเครือข่ายร่วมพัฒนา ผู้ช่วยศาสตาจารย์ ดร.เชาว์  อินใย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นประธานเปิดงานในพิธี

ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคาร 19 วันศุกรที่ 14 14 ธันวาคม 2561 

 

ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มีบทบาทหน้าที่ในการประสานและพัฒนานักศึกษาวิชาชีพครูคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ให้มีคุณสมบัติที่พึงประสงค์ในการออกไปประกอบอาชีพครูในอนาคต นอกจากการเรียนรู้กับอาจารย์ผู้สอนของแต่ละสาขาวิชาแล้ว โรงเรียนเครือข่ายร่วมพัฒนา ก็เป็นองค์ประกอบสำคัญส่วนหนึ่งที่จะเกิดผลสำเร็จในการพัฒนานักศึกษาวิชาชีพครู โดยโรงเรียนเครือข่ายร่วมพัฒนาจะทำหน้าที่เป็นแหล่งฝึกประสบการณวิชาชีพ ให้นักศึกษาไปปฏิวัติการสอนในสถานศึกษานั้นๆ เพื่อไห้เกิดทักษาความชำนาญและนำความรู้ทั้งหมดที่เกิดจากการเรียนรู้ ไปประยุกต์กับการสอนจริงในชั้นเรียน ครูพี่เลี้ยงในสถานศึกษาจะเป็นบุคคลที่มีหน้าที่สำคุญในการให้คำแนะนำเป็นที่ปรึกษากับนักศึกษาในการเรียนรู้มห้กับนักเรียน

ดังนั้นเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการเตรียมพร้อมให้กับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ในการเป็นครูที่ดีในอนาคต ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูจึงจัดโครงการพัฒนาศักยภาพครูพี่เลี้ยงโรงเรียนเครือข่ายร่วมพัฒนา เพื่อให้เกิดความเข้าใจในวัตถุประสงค์ของการพัฒนานักศึกษาวิชาชีพครูร่วมกัน และเป็นการพัฒนาศักยภาพให้ครูพี่เลี้ยงมีทักษะ ความรู้ความสามารถในการทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงให้กับนักศึกษาได้

คลิกชมภาพกิจกรรมทั้งหมด

admin

Tawan Ratchapat