อาจารย์และนักศึกษาจาก University of Iowa ประเทศสหรัฐอเมริกา เข้าศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอน ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

วันที่ 2 มกราคม 2563 เวลา 10.00น. อาจารย์และนักศึกษาจาก University of Iowa ประเทศสหรัฐอเมริกา เข้าศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอน ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ในการนี้ ผศ.ดร.จุฑามาส ศรีจำนงค์ คณบดีคณะครุศาสตร์ ผศ.ดร.ณัฎฐกาญจน์ อนันทราวัน และ ดร.อนุภูมิ คำยัง รองคณบดี ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมสภาชั้น 9 อาคารเรียนรวมอเนกประสงค์ ตึก23 พร้อมด้วยผศ.ดร. พัชรินทร์ ดวงศรี ประธานสาขาวิชาภาษาอังกฤษ และนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ กล่าวแนะนำคณะครุศาสตร์ และพูดคุยแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับระบบการศึกษาและการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูร่วมกับนักศึกษา จาก University of Iowa

หลังจากนั้นเข้าชมห้องปฏิบัติการทางศิลปะและ work shop การทำภาพพิมพ์
โดยอาจารย์ไกรฤกษ์ แสวงผล และนักศึกษาสาขาวิชาศิลปศึกษา

คลิกชมภาพทั้งหมด

admin

Tawan Ratchapat