บรรยากาศอบรมโครงการพัฒนาความรู้ ทักษะภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดอบรมโครงการพัฒนาความรู้ ทักษะภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21
สำหรับนักศึกษาครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ในวันที่ 9 – 10 กุมภาพันธ์ 2562 ณ อาคาร 23

admin

Tawan Ratchapat