การสอบสัมภาษณ์บุคคลเข้าศึกษาต่อหลักสูตรครุศาสตร์ (4ปี) ประเภททั่วไป คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีการศึกษา 2563

แนวทางการส่งคลิปวิดีโอสัมภาษณ์สำหรับผู้สมัครคัดเลือกเป็นนักศึกษาใหม่ ประเภททั่วไป หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา ดนตรีศึกษา นาฏศิลป์ และพลศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563
ช่องทางการส่งคลิปวิดีโอสัมภาษณ์ >>>คลิก<<<

admin

Tawan Ratchapat