รายละเอียดการส่งบทความตีพิมพ์วารสารครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

วารสารครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นวารสารที่จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านวิชาการและวิจัยทางการศึกษา
จัดพิมพ์อย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลา 12 ปี และกำลังอยู่ในระหว่างพัฒนาคุณภาพวารสารให้เข้าสู่ฐานข้อมูล TCI
เปิดรับบทความด้านการศึกษาเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร ได้แก่ บทความวิจัย บทความวิชาการ บทความปริทัศน์
บทวิจารณ์หนังสือ จัดพิมพ์ 7-12 หน้ากระดาษ A4
ส่งต้นฉบับเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารครุศาสตร์ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
รายละเอียดการการส่งผลงานตีพิมพ์ คลิก

admin

Tawan Ratchapat