ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกโครงการพัฒนานักศึกษาสู่สากล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกโครงการพัฒนานักศึกษาสู่สากล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการรับสมัครและตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครสอบเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกตามบัญชีรายชื่อที่แนบท้ายประกาศนี้ ให้ผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้าสอบข้อเขียน
ในวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2562 ดังนี้

– ศูนย์สอบที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคาร 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ
++ กลุ่มที่ 1 เวลา 08.30 – 10.30 น.
++ กลุ่มที่ 2 เวลา 10.30 – 12.30 น.
++ กลุ่มที่ 3 เวลา 13.30 – 15.30 น.

– ศูนย์สอบที่ 2 ศุนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ CL 2106 อาคาร CL 02
++ กลุ่มที่ 4 เวลา 08.30 – 10.30 น.

ตรวจสอบรายชื่อ คลิก

admin

Tawan Ratchapat