ขอเชิญเข้าร่วมการจัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 7 “นวัตกรรมการศึกษาเพื่อการเปลี่ยนแปลงสู่ความเสมิภาค”

ด้วยในปีพุทธศักราช 2563 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลานครินทร์ กำหนดจัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 7 “นวัตกรรมการศึกษาเพื่อการเปลี่ยนแปลงสู่ความเสมิภาค” เพื่อเป็นเวทีในการนำเสนอผลงานวิจัยด้านการศึกษา เปิดโอกาศให้นักวิจัยมีโอกาศแลกเปลี่ยนและรับฟังความคิดเห็นจากประสบการณ์วิจัยของแต่ละคนอันจะนำไปสู่การเกิดแนวคิด หรือแนวทางในการพัฒนางานวิจัยหรือการทำงานวิจัยร่วมกันต่อไป และเพื่อสร้างเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยทางการศึกษาอัรจะเป็นประโยชน์ในการสร้างความเข้มแข็งทางการวิจัย โดยการประชุมทางวิชาการดังกล่าว

สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมและลงทะเบียนเพื่อนำเสนองานวิชาการและเข้าร่วมการประชุมได้ทางเว็บไซต์ http://edumis.pn.psu.ac.th/erc2020/ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นายบูคอรีย์ แก้วกับทอง และนางสาวเปรมวดี โกมลตรี ผ่านอีเมล grad.edupsu@gmail.com โทรศัพท์ 086-4892968, โทรสาร 0 7334 8322 ผู้ดูแลระบบสมัครแบะอัพโหลดผลงาน นายพิภัตน์ เผ่าจินดา โทรศัพท์ 084-1956969

admin

Tawan Ratchapat