โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการการให้คำปรึกษา การป้องกันและการแก้ปัญหาสุขภาพจิตในวัยรุ่นสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการการให้คำปรึกษา การป้องกันและการแก้ปัญหาสุขภาพจิตในวัยรุ่นสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 25-26 มกราคม 2563  ณ ห้องประชุมสภาชั้น 9 อาคาร 23 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย
วิทยากรโดย
นพ.อาทิตย์ เล่าสุอังกูร ผู้อำนวนการโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์
นางอัญชลี วิจิตรปัญญา รอง ผู้อำนวนการโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์
นายวัชรินทร์ เสาะเห็ม นักวิชาการสาธารณสุข
นายภานุพงษ์ แก้วคร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นายณรงค์ ตั้งวงศ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นายวิรัช วัฒนา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นางสาวธิดารัตน์ พุทธวงษ์ นักจิตวิทยาคลินิก
นางสาวสุภาพร นันทำผา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

คลิกชมภาพกิจกรรมทั้งหมด

admin

Tawan Ratchapat