โครงการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษาวิชาชีพครู 2562

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑามาส ศรีจำนงค์ คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
เป็นประธานกล่าวเปิดงานโครงการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษาวิชาชีพครู 2562
วันเสาร์ที่ 13 กรกฏาคม 2562 ณ ห้องอาทิตย์ กำลังเอก มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

พิธีเปิด

ช่วงกิจกรรม

คลิกชมภาพกิจกรรมทั้งหมด

admin

Tawan Ratchapat