โครงการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนภาษาไทย

โครงการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนภาษาไทย ในการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่าน
การเขียนและการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
วันที่ 1 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมสภาชั้น 9 อาคารเรียนรวมอเนกประสงค์ ตึก 23 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยadmin

Tawan Ratchapat