พิธีไหว้ครู ครอบครูนาฏศิลป์ไทย ประจำปี ๒๕๖๑

ด้วยแขนงนาฏศิลป์ สาขาวิชาศิลปศึกษา  คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้กำหนดจัด “พิธีไหว้ครู ครอบครูนาฏศิลป์ไทย ประจำปี  ๒๕๖๑” ในวันที่  ๖ กันยายน  ๒๕๖๑  ณ  หอประชุมขุมทองวิไล   เพื่อพัฒนาคุณภาพของนักศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรนาฏศิลป์ และถือเป็นการแสดงความเคารพ กตเวทีแด่ท่านบูรพาจารย์ และครูบาอาจารย์ ผู้ซึ่งได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้ศิษย์ในฐานะผู้สืบทอดมรดกทางศิลปวัฒนธรรม  อันมีส่วนที่จะโน้มน้าวจิตใจให้ศิษย์รักษาคุณความดี  รักษาวิทยาการที่ได้รับการถ่ายทอดมาให้สืบต่อไป

1

2

8

3

4

5

6

7

คลิกชมภาพกิจกรรมทั้งหมด

admin

Tawan Ratchapat