อบรมเชิงปฏิบัติการทักษะการโค้ชและหัวใจ วิศวกรสังคม

ผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยเข้าร่วมอบรม
ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จํานวน ๘ แห่ง กําหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ทักษะการโค้ชและหัวใจวิศวกรสังคม
ในระหว่างวันที่ ๗ – ๙, ๒๓ และวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.
ในรูปแบบออนไลน์ และออนไซต์ ผ่านระบบวีดีทัศน์ ทางไกล (VDO Conference) ด้วยโปรแกรม Zoom Meeting
ณ หอประชุมขุมทองวิไล โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับวิศวกรสังคม
และเพื่อสร้างเครือข่ายวิศวกรสังคมภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
และกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้เกิดความเข้มแข็ง
ซึ่งในการจัดกิจกรรมได้รับเกียรติจาก ดร.นงรัตน์ อิสโร เลขานุการประจํา พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรีและที่ปรึกษาประธานที่ประชุม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นวิทยาการบรรยายให้ความรู้


admin

Tawan Ratchapat