ผลการสอบ LRU English Proficiency Exam ของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

?ประชาสัมพันธ์ผลการสอบ LRU English Proficiency Exam ของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 วันจันทร์ที่ 21 ตุลาคม 2562 เวลา 13.00-14.00 น.
………………
จำนวนข้อสอบ 50 ข้อ/ 50 คะแนน
เกณฑ์การตัดสินผ่านร้อยละ 50 หรือ 25 คะแนน
จำนวนนักศึกษาทั้งหมด 1,762 คน
จำนวนนักศึกษาที่เข้าสอบ 1,697 คน (ร้อยละ 96.31)
คะแนนสูงสุด = 49 คะแนน
คะแนนต่ำสุด = 4 คะแนน
………………….
ตรวจสอบคะแนนรายบุคคล แยกเป็นชั้นปีได้ที่นี่ คลิก
…………………
หมายเหตุ: การสอบเป็นการวัดระดับความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ไม่มีผลต่อการเรียนตามหลักสูตร แต่จะนำผลการสอบมาใช้พัฒนาความรู้และทักษะภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ซึ่งจะมีการจัดสอบLRU English Proficiency Exam ในทุกภาคเรียน

admin

Tawan Ratchapat